POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Dorota Walker Tłumacz Przysięgły, zwanego dalej „Tłumaczem”. Polityka jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością jest:

Dorota Walker
ul. Choinkowa 36, 43-450 Ustroń
tel.: +48 609 466 609
email: dorotawalker@gmail.com

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

• Wykonywanie zleconych tłumaczeń i innych usług
• Prowadzenie archiwum tłumaczeń i innych usług
• Kontaktowanie się z klientem w celu realizacji zlecenia
• Rozliczanie usług tłumaczeniowych
• Spełnianie obowiązków prawnych, np. podatkowych i rachunkowych
• Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego

Tłumacz przetwarza dane osobowe na podstawie:
• zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku danych osobowych, które nie są niezbędne do wykonania umowy o tłumaczenie, np. danych dotyczących preferencji Klienta;
• umowy o tłumaczenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, np. danych identyfikacyjnych Klienta, danych dotyczących zleconego tłumaczenia;
• wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w przypadku danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. danych osobowych niezbędnych do celów podatkowych lub rachunkowych.

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

• Dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail
• Dane dotyczące zleconych tłumaczeń, np. język tłumaczenia, termin realizacji, kwota zlecenia
• Dane do celów rozliczeniowych, np. numer rachunku bankowego
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
• Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Tłumacza, np. firmom kurierskim, dostawcom usług IT
• Organom państwowym, np. Urzędowi Skarbowemu

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, np. dotyczących przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych
• Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
• Prawo do usunięcia swoich danych osobowych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

Sposób realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty e-mail lub listu tradycyjnego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Tłumacz stosuje środki bezpieczeństwa organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Zmiany Polityki Prywatności

Firma Dorota Walker Tłumacz Przysięgły zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Informacje o zmianach pojawią się na stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty e-mail lub listu tradycyjnego.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/.