CENNIK TŁUMACZEŃ TYPOWYCH DOKUMENTÓW

TOŻSAMOŚĆ I USC

Paszport (strona ze zdjęciem) – Passport (page with photo)                                   

Brytyjskie / Amerykańskie Prawo Jazdy – British / US Driver’s Licence      

Odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu                                    

Odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu                                   

Brytyjski odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – Certified Copy of an Entry of Birth, Marriage, Death 

Amerykański odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – Certificate of Vital Record – Birth, Marriage, Death 

Zaświadczenie o stanie cywilnym – Certificate of No Impediment                          

Poświadczenie zameldowania na pobyt stały                                       

120 zł

120 zł

150 zł

180 zł

150 zł

180 zł

150 zł

120 zł

MOTORYZACJA

Brytyjski dowód rejestracyjny – UK Registration Certificate

Amerykański dowód rejestracyjny – US Certificate of Title    

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu – Bill of Sale of a Vehicle / Vehicle Transfer and Reassignment Form      

Zaświadczenie o prawie do zniżek za bezszkodową jazdę – Proof of No Claims Discount                               

Faktura za transport pojazdu – Invoice for Vehicle Transportation       

150 zł

180 zł

150 zł

150 zł

90 zł

MEDYCZNE

Zaświadczenie lekarskie – Medical Certificate                

Zwolnienie lekarskie ZUS, ZLA, E-zwolnienie – Sick leave certificate          

Orzeczenie lekarskie                               

Badania laboratoryjne – Laboratory Results         

Wypis ze szpitala – Discharge Papers                  

90 zł

90 zł

90 zł

od 90 zł

od 150 zł

BIZNES I PRACA

Rachunek / Faktura – Bill / Invoice

Opinia / List referencyjny  – Testimonial / Letter of Reference      

Świadectwo pracy – Employment History

Deklaracje podatkowe – Tax Statements / P60 / W-2                                       

List Przewozowy – Receipt     

90 zł

90 zł

150 zł

od 150 zł

od 150 zł

EDUKACJA

Świadectwo ukończenia szkoły – School Diploma                                

Świadectwo maturalne – A-levels / High School Diploma     

Dyplom ukończenia studiów licencjackich – Bachelor’s Degree Diploma            

Dyplom ukończenia studiów magisterskich (część A) – Master’s Degree Diploma

Dyplom ukończenia studiów magisterskich (część B) 

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych – Postgraduate Diploma       

Dyplom uzyskania tytułu zawodowego – Professional Qualification Certificate       

Zaświadczenie / dyplom / świadectwo / certyfikat – Certificate / Diploma     

120 zł

180 zł

150 zł

150 zł

480 zł

150 zł

120 zł

150 zł

PRAWO

Notarialne poświadczenie podpisu

Pełnomocnictwo w języku polskim z apostille – Power of Attorney in Polish with Apostille       

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę i notarialne poświadczenie podpisu              

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – Criminal Record      

Odpis wyroku sądowego o rozwiązaniu małżeństwa – Divorce Court Order    

90 zł

150 zł

150 zł

150 zł

150 zł